قوانین اقامتگاه :

  • پذیرش فقط خانوادگی است و جمع مجردی پذیرش نداریم.
  • ارائه مدرک محرمیت و کارت ملی معتبر الزامیست.
  • همراه آوردن حیوانات خانگی ممنوع است.
  • بدونه همانگی اقدام به افزایش تعداد نفرات نفرمایید.
  • استعمال دخانیات در فضای داخلی اقامتگاه ممنوع است.
  • پخش موزیک با صدای بلند ممنوع است.
  • محیط اقامتگاه خانوادگی است و لطفا با پوشش مناسب در محوطه حضور داشته باشید.
  • زمان تحویل واحد به مخمان ساعت  14:00  به بعد و زمان تحویل گرفتن از مهمان ساعت 11:00 می باشد.